Heb je een vraag? Bel Mark 085 - 40 10 270

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERGADERSTOEL

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden van easymeeting.nl / De Vergaderstoel wordt verstaan onder:

1.0        Opdrachtnemer: De Vergaderstoel onderdeel van WL Hospitality Group B.V. gevestigd te Harderwijk welke zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten aan opdrachtgevers op het gebied van bijeenkomsten. Belangrijkste activiteiten zijn de bemiddeling tussen opdrachtgever en accommodatieverschaffer bij het huren, verhuren en faciliteren van beschikbare ruimtes. Bemiddeling voor de huur, al dan niet verhuurt door derden, van audiovisuele middelen en de bemiddeling van de catering van evenementen, congressen, seminars, bijeenkomsten, vergaderingen en (feestelijke) partijen.

1.1         Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van De Vergaderstoel voor de bemiddeling tussen de accommodatieverschaffer en opdrachtgever. De Opdrachtgever huurt op grond van een overeenkomst met de accommodatieverstrekker vergaderruimte en neemt bijkomende diensten af.

1.2        Accommodatieverschaffer: Degene die op grond van een overeenkomst congres-of vergaderaccommodatie verhuurt en/of bijkomende diensten ter beschikking stelt.

1.3        Reserveringswaarde: Al hetgeen de opdrachtgever aan de accommodatieverschaffer voor de huur van de congres-of vergaderaccommodatie is verschuldigd evenals de totale omzetverwachting van de accommodatieverschaffer, bestaande uit de huur van de accommodatie en de vergoeding voor de bijkomende diensten, inclusief de bij derden af te nemen producten en/of diensten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de accommodatieverschaffer en de opdrachtgever alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van de overeenkomst. Indien er daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van De Vergaderstoel.

2.2        Het afwijken van de Algemene Voorwaarden van De Vergaderstoel is slechts mogelijk indien schriftelijk vastgelegd.

2.3        De Algemene Voorwaarden van De Vergaderstoel zijn rechtsgeldig toepasselijk verklaard.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1        Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. De opdrachtgever is gebonden, nadat deze de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 7 dagen na verzenddatum door de wederpartij getekend aan De Vergaderstoel is geretourneerd. Indien de ontvangst van de door de opdrachtgever getekende overeenkomst uitblijft, is de overeenkomst niet tot stand gekomen, dan wel hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst.

3.2        Afbeeldingen, tekeningen, stelposten en geschatte aantallen voor verbruik zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dienen slechts als aanduiding en zijn derhalve voor ons niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluiten wij dan ook uit.

3.3        Opdrachtnemer is niet gehouden voor enige spel- en/of schrijf- of typfouten. Aansprakelijkheid hierop sluiten wij dan ook uit. De opdrachtbevestiging van de accommodatieverschaffer, ondertekend door de opdrachtgever is bindend voor de factuur en de dienovereenkomstige voorwaarden.

 

 

 

3.4        Er wordt onderscheid gemaakt tussen een optie en een overeenkomst.

            De optie: Opdrachtnemer kan aan de opdrachtgever gedurende een door de accommodatieverschaffer te bepalen periode, de mogelijkheid verlenen de reservering van de congres- en/of vergaderaccommodatie in te trekken, zonder dat daar kosten voor de opdrachtgever aan zijn verbonden. Opdrachtnemer mag in opdracht van de accommodatieverschaffer de resterende optietermijn verkorten tot 24 uur (op werkdagen). mits hiervan een schriftelijke melding wordt gedaan.

De overeenkomst: In de overeenkomst worden rechten en verplichtingen vastgelegd tussen opdrachtgever en accommodatieverschaffer.

3.5        Bedragen die worden genoemd in aanbiedingen en overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij anders

aangegeven.

 

Artikel 4: Inhoud van de offerte en overeenkomst

 

4.1        Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van wijziging.

4.2        In geval van één of meer kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd om de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, evenredig te verhogen, zonder ingebrekestelling en zonder schadevergoeding te annuleren.

4.3        De betaling van eventuele meerprijs op grond van bovenstaand artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom.

 

Artikel 5: Annuleringen en Wijzigingen

 

5.1        Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst met inbegrip van de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen de accommodatie en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

5.2        Annuleringen dienen schriftelijk en duidelijk voorzien van een datum te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan een opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5.3        Indien een gegeven opdracht, geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling te betalen  aan de accommodatieverstrekker volgens de afgesproken annuleringsvoorwaarden in de overeenkomst.

5.4        Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering ons heeft bereikt.

5.5       In geval van een zogenaamde “no show” zal de opdrachtgever in alle gevallen verplicht zijn de waarde van de overeenkomst ofwel de reserveringswaarde te betalen.

5.6        Opdrachtnemer behoudt zich het recht toe de overeenkomst tussen opdrachtgever en accommodatieverschaffer op verzoek van de accommodatieverschaffer te ontbinden, zonder dat opdrachtgever de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk kan stellen. Te allen tijde zal opdrachtnemer zorg dragen voor een andere locatie, waardoor de bijeenkomst op basis van de reserveringsaantallen en afgesproken faciliteiten, doorgang kan vinden.

 

Artikel 6: Betalingen

 

6.1        Betalingen van de reservering aan de accommodatieverschaffer dienen te geschieden binnen de afgesproken termijnen van de overeenkomst.

6.2        De accommodatieverschaffer kan een vooruitbetaling op de reserveringswaarde verlangen.

6.3        Opdrachtnemer is in geen enkel geval verantwoordelijk voor betaling van de reserveringswaarde aan de accommodatieverschaffer.

6.4        Alle facturen, daaronder mede inbegrepen facturen ter zake annuleringen of ‘’no show”, zijn door de opdrachtgever verschuldigd vanaf het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

6.5        Facturering en betalingen geschieden in Euro’s.

6.6        Zolang de opdrachtgever niet of niet geheel aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan is opdrachtnemer gerechtigd toekomstige reserveringen, al dan niet bevestigd (tijdelijk) op te schorten.

6.7        De Vergaderstoel of een van de overige handelsnamen van WL Hospitality Group BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ingebrekestelling van betalingen van een opdrachtgever. In geval van een geschil zal dit te allen tijde een geschil zijn tussen accommodatieverschaffer en opdrachtgever.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

 

7.1        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet- tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die met de overeenkomst samenhangen.

7.2        Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van externe vergunningen indien dit voor de uitvoering van activiteiten/evenementen door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever noodzakelijk geacht wordt.

7.3        De accommodatieverschaffer is te allen tijde verplicht om de afgesproken diensten en dienovereenkomstige kwaliteit te leveren aan de opdrachtgever.

7.4        Opdrachtnemer is nooit verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van de accommodatieverschaffer. Ondanks het zorgvuldig bemiddelen tussen de wensen van opdrachtgever en de diensten van accommodatieverschaffer kan het zijn dat de gewenste kwaliteit niet geleverd wordt. In dit geval zal opdrachtgever de  het geschil met de accommodatieverschaffer dienen op te lossen.

 

Artikel 8: Apparatuur

 

8.1        Indien de huurder bij het gebruik van de accommodatie gebruik wenst te maken van audiovisuele apparatuur, stands, verlichting, decoratie en decorstukken, computers, bekabeling etc. (hierna apparatuur) zullen deze zover mogelijk tenzij anders overeengekomen door de accommodatieverschaffer ter beschikking gesteld worden. Zij zullen als bijkomende dienst worden aangemerkt en in de overeenkomst worden opgenomen. Het meebrengen van eigen apparatuur dan wel apparatuur van derden, alsmede het zelf bedienen dan wel door derden laten bedienen van apparatuur behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van de accommodatieverschaffer.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht

 

9.1        Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.